732 601 772 biuro@stillwell.pl

1eCoraz częściej trafiają Państwo do nas z wątpliwościami dotyczącymi zakładania fundacji oraz sposobu ich funkcjonowania, tego w jakim celu można założyć fundację lub na przykład czy fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. W Internecie możemy znaleźć wiele informacji na ten temat, które bardzo często okazują się nie do końca zgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. Niniejszym wpisem postaramy się rozwiać najczęściej pojawiające wątpliwości dotyczące rejestracji fundacji.

.

.

Zacznijmy od podstaw. Fundacja musi mieć wyznaczony cel. Zgodnie z art. 1 Ustawy o fundacjach cel musi być społecznie lub gospodarczo użyteczny. Celem fundacji może być np.: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Cechą charakterystyczną dla fundacji jest fakt, iż cel, dla którego fundacja została ustanowiona jest niedochodowy.

Fundację ustanawia fundator, który przeznacza pewien majątek na realizowanie wspomnianego celu. Nie ma nigdzie zapisów czy musi być to jedna osoba, dwie lub więcej. Artykuł 2 wspomnianej ustawy mówi, że fundatorem ma być osoba fizyczna lub osoba prawna. Bez względu na jej obywatelstwo (siedzibę – w przypadku osoby prawnej) czy miejsce zamieszkania. Jedynie siedziba fundacji musi znajdować się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystkie szczegóły dotyczące fundacji są określone przez fundatora w statucie fundacji. Statut określa w szczególności jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Oczywiście w statucie można zawrzeć dodatkowo inne postanowienia, m. in. wskazać ministra, który będzie sprawował nadzór nad fundacją.

Każda fundacja musi posiadać akt założycielski fundacji, obowiązkowo sporządzony w formie aktu notarialnego. Wyjątkiem od tej reguły jest ustanowienie fundacji, które następuje w testamencie. Możliwość taką przewiduje art. 3 ust. 1 Ustawy o fundacjach, który stanowi, że powołanie fundacji w testamencie wyłącza konieczność zachowania formy aktu notarialnego. Jeżeli natomiast w ostatniej woli fundatora nie ustalono statutu fundacji i nie upoważniono nikogo do tej czynności, stosuje się odpowiednio przepisy księgi IV Kodeksu cywilnego o poleceniu – mianowicie, ustala się wykonawcę spadku i to on odpowiedzialny jest za dokonanie powyższych czynności.

Fundacja posiada fundusz założycielski, jest to pewien majątek dzięki któremu fundacja może realizować cele statutowe. Może się na niego składać wiele elementów – począwszy od pieniędzy, przez papiery wartościowe po nieruchomości oddane fundacji na własność. Decyzję w sprawie wysokości funduszu założycielskiego podejmuje fundator. Minimalna wysokość funduszu nie jest ściśle określona, natomiast praktyka wskazuje, że zwykle wynosi on około 500,00 zł – 1.000,00 zł.

Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą. W takim przypadku minimalna wysokość, którą fundator musi przekazać na działalność gospodarczą wynosi 1.000,00 zł. W związku z tym, że działalność statutowa jest zawsze działalnością podstawową fundacji, na jej realizację należy wtedy przeznaczyć kwotę większą niż na działalność gospodarczą, czyli ponad 1.000,00 zł.

Oczywiście prowadzona przez fundację działalność gospodarcza musi mieć związek z głównym celem istnienia fundacji, to znaczy, że powinna być prowadzona zgodnie z celem społecznym określonym w statucie. Wynika to z art. 5 ust.5 ustawy o fundacjach, zgodnie z którym, działalność gospodarcza powinna być prowadzona „w rozmiarach służących realizacji jej celów”.

Po podpisaniu aktu założycielskiego, sporządzeniu statutu fundacji oraz ustaleniu wszystkich szczegółów należy ją zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do rejestracji niezbędne będą urzędowe formularze przeznaczone do tego celu oraz pozostałe dokumenty i załączniki, takie jak: Oświadczenie o ustanowieniu fundacji (w formie aktu notarialnego), oświadczenie wskazujące właściwego ministra sprawującego nadzór nad działalnością fundacji, statut fundacji itp.

Rejestracja fundacji w KRS wiąże się z obowiązkowymi opłatami sądowymi są to odpowiednio:

  • 250,00 zł – rejestracja fundacji w KRS w rejestrze fundacji i stowarzyszeń
  • 600,00 zł – rejestracja fundacji w KRS zarówno w rejestrze fundacji i stowarzyszeń jak również w rejestrze przedsiębiorców (500,00 zł – opłata za wpis do KRS, 100,00 zł ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Ustanowienie fundacji jest procesem złożonym i wymaga dużej wiedzy na ten temat, ale mamy nadzieję, że powyższy artykuł pozwoli choć częściowo rozwiać wątpliwości dotyczące rejestracji fundacji. Zachęcamy do konsultacji z naszymi prawnikami w celu poprawnego i kompletnego sporządzenia statutu fundacji oraz szczegółowego wyjaśnienia wszystkich zagadnień z niż związanych.

 

OlgaAutorem wpisu jest Olga Dębowska, Prawnik StillWell Polska.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani rejestracją fundacji lub stowarzyszenia albo mają Państwo pytania związane z ich funkcjonowaniem zachęcamy do kontaktu

mailowego: biuro@stillwell.pl

lub telefonicznego: 732 601 772

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.