732 601 772 biuro@stillwell.pl

O zawiłości prawa podatkowego w Polsce można wiele powiedzieć. Każdy podatnik zmuszony jest do przestrzegania terminów, odprowadzania podatków, dokonywania aktualizacji. Zdarza się że z powodu naszej nieuwagi, bądź też nieświadomości naraziliśmy się fiskusowi. Organy podatkowe w Polsce mają możliwość zastosowania kar, które mogą być mocno odczuwalne ze względu na dolegliwość finansową. Mało osób jednak zdaje sobie sprawę z faktu, że istnieje sposób legalnego uniknięcia kary. W niniejszym cyklu artykułów przedstawimy jak to zrobić.

Kary za niedochowanie obowiązków podatkowych.

Na obywatelach Polski, oraz na rezydentach naszego kraju zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku, o podatku dochodowym od osoby fizycznej, ciąży obowiązek podatkowy. Zgodnie z art. 3 ustawy PIT, analogiczny zapis odnajdziemy w art. 3. ustawy z dnia 15 luty 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jest to przykład zakresu podmiotowego obowiązku podatkowego, wynikającego z osiągania dochodów na terenie naszego kraju lub poza jego granicami. Wiele innych ustaw prawa podatkowego materialnego nakłada na podatników szereg obowiązków, czego najlepszym przykładem jest konieczność  złożenia w terminie deklaracji podatkowej w formie tzw. PITu, czy też VAT, VAT UE. Złożenie deklaracji posiada ustawowo określony termin, którego niedotrzymanie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych, nakładający na podatnika, który jest stroną czynności, szereg obowiązków. Wiąże się to z ciążącym na kupującym obowiązku podatkowym wiążącym się z koniecznością złożenia deklaracji PCC3 wraz z uiszczeniem podatku. Innym wykroczeniem że być sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej.

Co się stanie gdy nie dokonaliśmy ciążącego na nas ustawowego obowiązku związanego ze złożeniem stosownego rozliczenia bądź deklaracji do organu podatkowego? Nie ma tu znaczenia czy w wyniku złożenia deklaracji ciąży na nas obowiązek zapłaty podatku. Negatywne w skutkach może mieć niedochowanie obowiązku zgłoszenia aktualizacji do urzędu. Sytuacje życiowe są różne, czasem z niezależnych przyczyn nie możemy  dochować terminu wykonania obowiązku podatkowego. Nieznajomość prawa przed fiskusem nas nie usprawiedliwia (Ignorantia legis non excusat), a organy podatkowe mają szeroko zakrojone uprawnienia do karania za popełnione wykroczenie, z czego chętnie korzystają. Podatnik może stanąć przed dylematem: czy się ujawnić i liczyć na złagodzenie kary, czy też czekać na przedawnienie. Warto przypomnieć, że obowiązek podatkowy w przypadku niezłożenia stosownej deklaracji w terminie wygasa dopiero po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym obowiązek powstał.

Dla przykładu, nie złożyliśmy deklaracji PIT 37, w ostatnim dniu kwietnia 2015, obowiązek podatkowy wygaśnie dopiero 31 grudnia 2020 roku. Daje to fiskusowi dużo czasu na nawiązanie kontaktu z podatnikiem w celu wyegzekwowania należnego podatku . Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku wykroczeń skarbowych. Kompetencje stosowania kar reguluje ustawa z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy. Zgodnie z art. 51 § 1k.k.s.  karalność wykroczenia skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok, bądź też zgodnie z § 2 w przypadku wszczęcie postępowania przeciwko sprawcy czynu, karalność popełnionego czynu ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu. Wynika z tego, że mimo faktu że urząd nie będzie mógł nas ukarać to nadal będzie miał prawo ścigać nas za niewykonanie obowiązku podatkowego. Za wykroczenia skarbowe Naczelnik Urzędu Skarbowego może nałożyć na obwinionego karę grzywny, która jest jedną z najczęściej stosowanych kar w związku z wykroczeniami skarbowymi. Jednak jej wysokość jest uzależniona od wielu zmiennych, wśród których można wymienić:

– dochody sprawcy,

– możliwości zarobkowe sprawcy,

– warunki rodzinne sprawcy,

– sytuację majątkową sprawcy,

– warunki osobiste sprawcy.

Jak wynika z art. 48 § 1 k.k.s., kara grzywny co do zasady może być wymierzona w granicach od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Minimalna kara grzywny w 2015 roku będzie zatem wynosiła 175 zł, natomiast maksymalna – 35.000 zł.

Co jednak zrobić jeśli do przeoczenia terminu już doszło i nie chcemy ponosić konsekwencji wyciąganych przez Urząd Skarbowy? W następnej części naszego artykułu przybliżymy Państwu kwestie związane z instytucją czynnego żalu, która może pomóc nam uniknąć sankcji grożących ze strony organu podatkowego.

Autor: Łukasz Kowalski | Prawnik
 

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie kar wymierzanych przez organy podatkowe, bądź też interesują Państwa inne kwestie z tym związane zapraszamy do kontaktu

mailowego: biuro@stillwell.pl

lub telefonicznego: 732 601 772

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.