732 601 772 biuro@stillwell.pl

Dzisiaj publikujemy ostatnią część naszego artykułu dotyczącego wykroczeń skarbowych oraz instytucji czynnego żalu, która może pomóc nam uniknąć konsekwencji wynikających z niedopełnienia ciążących na nas obowiązków podatkowych. Poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą nam prawidłowo skonstruować pismo do urzędu skarbowego tak aby spełniał on wymagania formalne i wywołał odpowiednie skutki prawne.

.

.

Jak skonstruować czynny żal, by skutecznie uniknąć ukarania – wymagania formalne związane z czynnym żalem.

By skorzystać z instytucji czynnego żalu, należy zawiadomić o fakcie popełnienia czynu zabronionego przez osobę która popełniła przestępstwo lub wykroczenie  właściwy organ podatkowy dla załatwienia danej sprawy. W rozpatrywanym uprzednio przykładzie będzie to Naczelnik Urzędu Skarbowego.

Zgodnie z art. 16 § 4. k.k.s. zawiadomienie powinno być złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu. Ważny jest czas w którym składamy instytucję czynnego żalu. Prawnie skutecznie z czynnego żalu można skorzystać do momentu wezwania nas przez urząd do dokonania określonej czynności czy też zapłacenia podatku, bądź też powiadomieniu nas o toczącym się przeciwko nas postępowaniu. Pismo dotyczące czynnego żalu musi być złożone wraz z zachowaniem czynności której nie dochowaliśmy.

W rozpatrywanym przypadku Jan Kowalski ma obowiązek złożyć deklarację PCC 3, we właściwym urzędzie skarbowym, wraz z oświadczeniem o czynnym żalu, w którym to Jan Kowalski przyznaje się do popełnienia wykroczenia skarbowego, oraz oświadcza o spełnieniu wraz ze złożeniem czynnego żalu deklaracji podatkowej wraz z opłatą. Czynny żal można stosować zawsze gdy przekroczyliśmy termin ustawowy, np. przy składaniu rocznego zeznania podatkowego PIT. Po skutecznym zastosowaniu czynnego żalu na organie podatkowym ciąży obowiązek odstąpienia od ukarania sprawcy wykroczenia skarbowego oraz umorzenia toczącego się postępowania przeciwko niemu.  Nie warto czekać, aż urząd przyśle wezwanie do spełnia ciążącego na nas obowiązku, ponieważ będzie się to wiązało z widmem nieuchronnej kary. Czynny żal można złożyć osobiście w urzędzie, bądź też wysłać pocztą.

Czynny żal jest prawnie skuteczny wówczas gdy:

  • Nie dotrzymano obowiązku publicznoprawnego, czego efektem jest uszczuplenie należności publicznoprawnych, bądź też co do czynu niepodlegającego na takim uszczupleniu lecz, przy którym przewidziano obligatoryjny przepadek.
  • Czynny żal następuje po popełnieniu czynu którego znamiona stanowią przesłanki przestępstwa karnoskarbowego, bądź wykroczenia karnoskarbowego.
  • Zawiadomiliśmy prawidłowo organ podatkowy ustnie do protokołu lub pisemnie. Składając pismo na biurze podawczym urzędu, bądź też przesłaliśmy pocztą. Pismo powinno czynić zadość wymogom pisma procesowego wskazanym art. 119 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. Pismo oceniane jest według treści złożonego oświadczenia.
  • Ujawnienia istotnych okoliczności przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, np. określenia osób współdziałających jeśli takowe były.
  • Uiszczono w terminie wyznaczonym przez uprawniany organ postępowania przygotowawczego należności publicznoprawnych uszczuplonych popełnionym czynem, bądź wykonanie obowiązku ciążącego na wnioskodawcy.
  • Złożenie przedmiotu polegającego obligatoryjnemu przepadkowi, bądź równowartość pieniężną.
  • Organ podatkowy nie miał jeszcze wyraźnie udokumentowanej wiadomości o popełnieniu przestępstwa skarbowego, bądź też wykroczenia skarbowego.
  • Sprawca nie jest osobą kierującą wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego, członkiem grupy przestępczej, kierownikiem grupy przestępczej, bądź nie nakłaniał osoby trzeciej do popełnienia czynu zabronionego.

Skuteczne złożenie czynnego żalu, wraz ze spełnieniem ciążącego na podatniku obowiązku skutkuje uniknięciem kary, ponieważ odstąpienie od ukarania w takim przypadku ma charakter obligatoryjny.

Autor: Łukasz Kowalski | Prawnik

 

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie kar wymierzanych przez organy podatkowe, bądź też interesują Państwa inne kwestie z tym związane zapraszamy do kontaktu

mailowego: biuro@stillwell.pl

lub telefonicznego: 732 601 772

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.