732 601 772 biuro@stillwell.pl

1eW poprzednim wpisie dowiedzieliśmy się jaki dotkliwe mogą być kary zastosowane w stosunku do podatnika, który naraził się fiskusowi. Dolegliwość kar, których możliwość zastosowania ma organ podatkowy bywa często niewspółmierna do popełnionego czynu zabronionego. Jeżeli wiemy że nie spełniliśmy ciążącego na nas ustawowego obowiązku z przyczyn mniej bądź bardziej obiektywnych, czy widmo kary nas nie ominie?

 

Dla przykładu rozważmy taką oto sytuację.

Jan Kowalski kupił samochód osobowy za 10.000 zł na terenie kraju od innej osoby fizycznej. Podpisał umowę z dniem 1 lutego 2015 roku, zapłacił za samochód gotówką. 20 lutego 2015 roku nowy nabywca próbował przerejestrować samochód w swoim starostwie powiatowym, jednak w urzędzie dowiedziawszy się, że powinien opłacić 2% podatku od czynności cywilnoprawnych w swoim urzędzie skarbowym i,  że niedochowanie przez niego obowiązku nie tylko wiąże się z faktem, że nie może przerejestrować samochodu ale także z tym, że może zostać ukarany mandatem karnym za wykroczenie skarbowe, nie niższym niż 175 zł. Na Janie ciąży nadal obowiązek zapłaty 200 zł podatku od kupionego samochodu, nawet mimo ukarania.

W takim przypadku Janowi Kowalskiemu przysługuje prawo skorzystania z czynnego żalu.

Czynny żal reguluje art. 16. § 1.  k.k.s., który stanowi że: nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. § 2. – Przepis § 1 stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym. Jeżeli czyn zabroniony nie polega na uszczupleniu tej należności, a orzeczenie przepadku przedmiotów jest obowiązkowe, sprawca powinien złożyć te przedmioty, natomiast w razie niemożności ich złożenia – uiścić ich równowartość pieniężną; nie nakłada się obowiązku uiszczenia ich równowartości pieniężnej, jeżeli przepadek dotyczy przedmiotów określonych w art. 29 pkt 4 k.k.s.

Jest to instytucja pozwalająca uniknąć kary za przestępstwa skarbowe oraz wykroczenia skarbowe w przypadku gdy podatnik nie dochował ciążącego na nim obowiązku złożenia stosownej deklaracji, zeznania itp. oraz często związanego z tym obowiązku uiszczenia podatku. Nie ma tu znaczenia umyślność bądź nieumyślność popełnionego czynu zabronionego.

W kolejnym artykule dowiemy się jak skonstruować pismo do organu podatkowego w celu uniknięcia kary oraz jakie elementy musi posiadać skutecznie wniesiony czynny żal.

Autor: Łukasz Kowalski | Prawnik
 

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie kar wymierzanych przez organy podatkowe, bądź też interesują Państwa inne kwestie z tym związane zapraszamy do kontaktu

mailowego: biuro@stillwell.pl

lub telefonicznego: 732 601 772

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.