732 601 772 biuro@stillwell.pl

Zapraszamy do przeczytania kolejnego wpisu z serii „Poznaj prawo ze StillWell Polska”. Dzisiaj temat, który na pierwszy rzut oka nie wydaje się skomplikowany, a mianowicie wycięcie drzewa. Okazuje się jednak, że wiele osób nie ma świadomości, iż wycinka drzew, nawet znajdujących się na terenie będącym naszą własnością nie jest zupełnie dowolne a nieuzyskanie potrzebnego zezwolenia może skutkować nałożeniem na nas dotkliwych kar.

.

.

.

Zezwolenie na usunięcie drzew – najpierw formalności

Do ochrony przyrody w ostatnich latach przywiązuje się szczególnie dużą uwagę. Znajduje to odzwierciedlenie w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, które obecnie regulują nawet kwestie tego czy we własnym ogródku możemy przyciąć gałęzie drzew, lub kształtować żywopłot. Najbardziej restrykcyjne zasady dotyczą usuwania drzew lub krzewów. Zanim zatem chwycisz za siekierę, najpierw weź do ręki ustawę o ochronie przyrody.

Polskie przepisy co do zasady zakazują dowolnego usuwania drzew lub krzewów. Ich usunięcie może nastąpić jedynie po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek, złożony między innymi przez posiadacza nieruchomości. W praktyce z takim wnioskiem może wystąpić właściciel, lub np. najemca (za zgodą właściciela). Zgody właściciela na wystąpienie z wnioskiem nie musi uzyskiwać użytkownik wieczysty lub posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Zezwolenie na usunięcie drzewa

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa kieruje się co do zasady do wójta (burmistrza, albo prezydenta miasta – w zależności od tego w jakiego rodzaju miejscowości znajduje się nieruchomość). Treść wniosku nie może być dowolna – jej minimum określają przepisy ustawy o ochronie przyrody. Oprócz obligatoryjnych elementów wniosku warto uwzględnić treść pozostałych przepisów ustawy, aby odpowiednio sformułować pismo, uzyskując zarówno zezwolenie na wycięcie drzewa, jak i zwolnienie z opłaty, naliczanej z tego tytułu. Ta druga okoliczność może mieć kluczowe znaczenie, dlatego, że wysokość opłat za usunięcie drzew może sięgać łącznie kilkuset tysięcy złotych. Przed złożeniem wniosku o wycinkę warto dobrze zaplanować jego treść.

We wniosku oprócz danych identyfikujących stronę należy przede wszystkim określić nazwę gatunku drzewa oraz obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm. W przypadku gdyby na tej wysokości drzewo nie posiadało pnia, to obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa. Wniosek powinien też wskazywać miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. We wniosku należy umieścić rysunek, lub mapę określające usytuowanie drzew planowanych do usunięcia. W zależności od okoliczności przepisy wymagają innych jeszcze elementów wniosku, jednak dotyczą one przypadków niestandardowych.

Opłaty

Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzewa. Opłaty naliczane są w zezwoleniu na usunięcie drzewa i pobierane przez organ właściwy do wydania tego zezwolenia. Stawki opłat za usuwanie drzew mogą wynosić za jeden centymetr obwodu pnia nawet 763,77 zł. Ich dokładną wysokość dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw środowiska.

Uiszczenie opłaty następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewa stała się ostateczna. Opłaty nieuiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Koszty takiego postępowania są bardzo wysokie i, co zrozumiałe, obciążają stronę.

Obowiązek nasadzeń, lub przesadzenia drzewa

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa. Wówczas organ określa miejsce nasadzeń, liczbę drzew oraz termin do wykonania nasadzeń i złożenia informacji o ich wykonaniu.

W przypadku naliczenia opłaty za usunięcie drzewa oraz uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa od jego przesadzenia albo wykonania nasadzeń zastępczych, odracza się termin uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na jego przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych. Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa zachowały żywotność, lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu. 

Brak opłat

Nie nalicza się opłat za usunięcie między innymi:

  • drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
  • drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń przesyłowych (np. gazociąg, sieć wodociągowa, linia energetyczna);
  • drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.

Bez zezwolenia

Bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzewa można usunąć drzewa owocowe (co nie dotyczy niestety drzew owocowych rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków) oraz drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 25 cm (w przypadku określonych gatunków, np. topoli i wierzb – do 35 cm). Zwolnienie obejmuje również usuwanie drzew na podstawie decyzji właściwych organów ze względów bezpieczeństwa.

Kary

Zdecydowanie nie polecamy usuwania drzew bez uprzedniego uzyskania zezwolenia (w przypadkach nieobjętych zezwoleniem). Taki zabieg może skończyć się naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej ustalonej w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa. Biorąc pod uwagę, iż usunięcie drzewa na podstawie zezwolenia wydanego w oparciu o prawidłowo skonstruowany wniosek jest możliwe bez ponoszenia opłaty w ogóle, to kalkulacja jest prosta.

 

OlgaAutorem wpisu jest Piotr Kalina, Radca Prawny StillWell Polska.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące kwestii związanych z zezwoleniem na wycięcie drzewa, procedury jego uzyskania lub opłat z tym związanych zapraszamy do kontaktu

mailowego: biuro@stillwell.pl

lub telefonicznego: 732 601 772

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.