732 601 772 biuro@stillwell.pl

Czy przedsię11biorca zawsze musi dokonywać czynności związanych z prowadzeniem firmy osobiście? Otóż nie.

Przedsiębiorca podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru może udzielić szczególnej formy pełnomocnictwa jakim jest prokura. Prokura daje bardzo szeroki umocowanie, osobie, której jej udzielamy dlatego warto jest zapoznać się dokładniej z przepisami, której regulują jej funkcjonowanie.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane z prokurą.

 

Kto może być prokurentem?

Prokurentem może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Wiąże się to z bardzo szerokim stopniem umocowania prokurenta.

Zakres umocowania prokurenta

Zgodnie z art. 1091 KC prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura nie obejmuje pełnomocnictwa do obciążania lub zbycia przedsiębiorstwa oraz nieruchomości – do tego typu czynności wymagane jest odrębne pełnomocnictwo.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do ujawnienia prokury oraz jej rodzaju w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Forma udzielenia prokury

Prokura musi być udzielona na piśmie ( wystarczy zwykła forma pisemna ) pod rygorem nieważności.

Prokura nie może być przenoszona na inną osobę, ale prokurent może udzielać zwykłych pełnomocnictw do wykonywania niektórych czynności.

W spółkach osobowych powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich wspólników, którzy mają prawo do prowadzenia spraw spółki, wynika to z art. 41 KSH.

Prokurent w spółce z o.o. oraz w spółce akcyjnej jest powoływany przez Zarząd, dokonuje on tej czynności w drodze jednomyślnej decyzji wszystkich członków zarządu. Natomiast odwołanie prokury może zostać dokonane przez każdego z członków Zarządu samodzielnie.

Rodzaje prokury

Prokura samoistna (samodzielna) – prokurent działa na rzecz podmiotu gospodarczego samodzielnie.

Prokura łączna – udzielona łącznie kilku osobom; do powzięcia niektórych czynności wymagane jest współdziałanie kilku prokurentów na rzecz jednego przedsiębiorcy.

Prokura oddziałowa – prokura ograniczona do zakresu spraw, które są wpisane do rejestru oddziału przedsiębiorstwa.

Wygaśnięcie prokury

Odwołanie prokury przez mocodawcę – może ono nastąpić w każdej chwili poprzez oświadczenie jednego ze wspólników spółki osobowej lub jednego z członków zarządu spółki kapitałowej.

Zrzeczenie się umocowania przez prokurenta lub jego śmierć.

Prokura wygasa w momencie wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, ogłoszenia upadłości spółki lub przejścia jej w stan likwidacji lub też przekształcenia przedsiębiorcy.

Należy pamiętać, że śmierć przedsiębiorcy lub utrata przez niego zdolności do czynności prawnych nie powoduje wygaśnięcia prokury.

Zgłoszenie prokurenta w sądzie

Prokurentów należy ujawnić w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgłoszenie takie dokonuje się na odpowiednim druku (KRS-WL lub KRS-ZL) dołączając do niego dokument o powołaniu prokurenta oraz zgodę prokurenta na powierzenie mu funkcji. Obecnie nie ma już konieczności dołączania wzoru podpisu prokurenta.

Prokurent w spółce z o.o oraz innych spółkach prawa handlowego może usprawnić jej działanie oraz ułatwić dokonywanie czynności w imieniu spółki. Pamiętajmy jednak, że prokura daje szerokie uprawnienia osobie umocowanej, dlatego nie należy jej udzielać dowolnej osobie.

MartaAutorem wpisu jest Marta Żminkowska, Prawnik i Partner Zarządzający StillWell Polska.

Jeżeli mają Państwo inne pytania związane z prokurą lub chcielibyście Państwo powołać w swojej spółce prokurenta zachęcamy do kontaktu:

mailowego: biuro@stillwell.pl

lub telefonicznego: 732 601 772

 
Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.