61 307 03 16 biuro@stillwell.pl

1eWystąpiłeś z wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i …. nic się nie dzieje? Organ milczy lub przesyła Ci pisma z wezwaniem do dostarczenia kolejnych dokumentów, które nic nie wnoszą do sprawy? To niestety częsta praktyka urzędów, które tylko w teorii powinny działać szybko i sprawnie. Jak się przed tym bronić?

 

 

Terminy….

Kodeks postępowania administracyjnego ustanawia kilka naczelnych zasad tego postępowania, do których należy między innymi zasada szybkości i ograniczonego formalizmu. Zgodnie z nią, organ administracji publicznej powinien działać „wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia”. Tyle teorii, w praktyce wygląda to niestety różnie.

Jeśli występujemy z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (potocznie zwana WZtką), powinniśmy ją otrzymać w ciągu miesiąca, jeśli natomiast sprawa jest szczególnie skomplikowana, w ciągu dwóch miesięcy.

Ponadto organ powinien nas powiadomić o każdym niezałatwieniu sprawy w terminie, wyznaczając nowy termin na załatwienie sprawy (tzw. przedłużka).

Tak samo sprawa wygląda w przypadku wydawania decyzji o warunkach zabudowy (o tym jak wygląda takie postępowanie pisaliśmy w artykule tutaj).

Mija rok… i nic

Niestety częstą praktyką organów przy wydawaniu takiej decyzji jest przewlekłe prowadzenie postępowania, brak działania czy wzywanie do przedłożenia dokumentów, które nie są wymagane przepisami prawa. W jaki sposób można się przed tym bronić? Składając zażalenie na podstawie art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zażalenie takie składa się do organu wyższego stopnia, czyli w tym przypadku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zażalenie składamy za pośrednictwem organu, który prowadzi postępowanie. Jeśli więc naszą sprawę prowadzi burmistrz, to zażalenie wysyłamy do niego, a nie bezpośrednio do SKO. Burmistrz będzie zobowiązany do jego przekazania wraz z aktami sprawy.

SKO uznając nasze zażalenie za zasadne, wyznacza organowi termin, w którym powinien on załatwić sprawę, jak również zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie. Ponadto SKO stwierdza czy niezałatwienie sprawy miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Rozstrzygnięcie SKO jest wydawane w formie postanowienia.

Warto pamiętać, że SKO uznając nasze zażalenie wyznacza organowi termin do wydania decyzji. Oznacza to, że organ prowadzący postępowanie jest zobowiązany do wydania decyzji, a więc podjęcia działania, nie musi to być jednak decyzja dla nas pozytywna.

Warto zwrócić uwagę, że zażalenie na podstawie art. 37 § 1 KPA możemy złożyć zarówno w wypadku jeśli organ w ogóle nie podejmuje żadnych czynności w naszej sprawie (a więc „milczy”), jak również wtedy go prowadzi postępowanie w sposób opieszały, a także wtedy, gdy mimo, iż w sprawie są podejmowane jakieś czynności, są to czynności bezzasadne z punktu widzenia postępowania i mają na celu wyłącznie jego wydłużenie. Częstą praktyką jest, że organy wzywają uczestników postępowania do przedkładania kolejnych, coraz to bardziej wymyślnych dokumentów, które na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy nie są konieczne. Pamiętać należy, że z wnioskiem o wydanie WZtki może wystąpić każdy, nie tylko właściciel nieruchomości. Nie ma więc uzasadnienia dla działania organu, który żąda od nas przedstawienia dokumentów, którymi może się posługiwać wyłącznie właściciel nieruchomości.

Na postanowienie SKO nie przysługuje zażalenie. Jeśli jednak SKO nie przychyliło się do naszego wniosku, sprawa nie jest jeszcze przesądzona, gdyż możemy złożyć skargę  na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie możemy jednak złożyć takiej skargi bez zażalenia do SKO, gdyż zgodnie z przepisami skarga do WSA jest dopuszczalna tylko w wypadku wyczerpania środków zaskarżenia, który służyły skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym  w sprawie.

 

MartaAutorem wpisu jest Marta Żminkowska, Prawnik i Partner Zarządzający StillWell Polska.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy lub potrzebujecie Państwo wsparcia w przypadku opieszałości organu zachęcamy do kontaktu:

mailowego: biuro@stillwell.pl

lub telefonicznego: 732 601 772

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.