732 601 772 biuro@stillwell.pl

Od początku roku wiele mówi się na temat obowiązku jakim jest próba polubownego załatwienia sporu przed wystąpieniem ze swoim roszczeniem przed sąd.
Ustawa z dnia z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, która weszła w życie 1 stycznia, wprowadziła szereg zmian w wielu przepisach prawnych dotyczących kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Już w artykule pierwszym niniejszej ustawy mamy zmianę art. 10 Kodeksu postępowania cywilnego, który brzmi następująco: „W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd dąży w każdym stanie postępowania do ich ugodowego załatwienia, w szczególności przez nakłanianie stron do mediacji.” Oznacza to, że sąd na każdym etapie postępowania, jeżeli uzna to za właściwe może skierować strony na mediację (wynika to wprost z art. Art. 1838§ 1 Kpc – Sąd może skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania) lub będzie dążył do polubownego załatwienia sprawy.
Oczywiście strony muszą wyrazić zgodę na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego.
Opisywaną ustawą wprowadzony został m.in. obowiązek informowania w pozwie o podjęciu próby polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu. W przypadku, gdy nie podjęto takiej próby, należy wyjaśnić tego przyczynę.

A czym właściwie jest mediacja oraz na czym polega próba polubownego załatwienia sporu?

Cytując komentarz do przepisów regulujących mediację i arbitraż w ustawie Kodeks Postępowania Cywilnego, Rafała Morek: „Mediacja ma za zadanie pomóc stronom w znalezieniu satysfakcjonującego je rozwiązania w dobrowolnym, poufnym i niesformalizowanym postępowaniu z udziałem bezstronnego pośrednika – mediatora.”
Teoretycznie wydawać by się mogło, że w sporach gospodarczych mediacja jest rozwiązaniem idealnym, ponieważ przedsiębiorcy mogliby wiele zaoszczędzić na kosztach sądowych. W praktyce osoby prowadzące działalność gospodarcza niechętnie podchodzą do tego typu rozwiązań.
Zdaniem wielu osób mediacja sprawdza się w dużo większym stopniu w sprawach rodzinnych, delikatniejszych z punktu widzenia stron postępowania.
Co w takim razie można rozumieć poprzez próbę polubownego załatwienia sporu w transakcjach gospodarczych, skoro mediację i wszelkie dyskusje z tym związane nie wchodzą w grę?
Otóż, możemy sporządzić oraz przesłać dłużnikowi przedsądowe wezwanie do zapłaty, w którym zaznaczymy, iż po przekroczeniu ustalonego w nim terminu płatności zobowiązania skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.Stosując powyższe rozwiązanie, z punktu widzenia poprawności zastosowania polubownej drogi rozwiązania sporu, przydatnym może okazać się zawarcie w wezwaniu do zapłaty skierowanym do dłużnika propozycji innego polubownego sposobu załatwienia sprawy (np. poprzez zawarcie ugody, porozumienia).

Mając do dyspozycji dwa przedstawione przez nas rozwiązania, w sprawach gospodarczych niebanalnie prostszym i szybszym rozwiązaniem niż mediacja wydaje się być wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty, aczkolwiek jest to kwestia indywidualna każdego przedsiębiorcy, który chcąc, nie chcąc jest zmuszony do wdania się w spór ze swoim dłużnikiem.

 

OlgaAutorem wpisu jest Olga Dębowska, Prawnik StillWell Polska.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z mediacją lub dotyczących chęci polubownego załatwienia sporu zachęcamy do kontaktu

 

mailowego: biuro@stillwell.pl

lub telefonicznego: 732 601 772

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.