732 601 772 biuro@stillwell.pl

Nabywanie nieruchomości położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez cudzoziemców wymaga, co do zasady, uzyskania zezwolenia. Jest jednak szereg zwolnień, które pozwalają na zakup nieruchomości bez zgody Ministra i to nimi zajmiemy się w niniejszym artykule. Omówimy również pokrótce jak wygląda kwestia nabywania nieruchomości rolnych przez obcokrajowców, na gruncie znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

.

.

Kiedy bez zezwolenia

Ogólną zasadą, o której mówi nam ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jest konieczność uzyskania zezwolenia przez obcokrajowca, który chce nabyć nieruchomość w Polsce. Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca jest wydawane w formie decyzji administracyjnej przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Jest jednak kilka przypadków, które pozwalają na zakup nieruchomości bez wymaganej zgody. Prześledźmy poniżej kilka najistotniejszych z nich.

Jeśli na zakup nieruchomości decyduje się obywatel państwa – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) albo Konfederacji Szwajcarskiej nie musi on uzyskiwać żadnego zezwolenia. Jest to zwolnienie najistotniejsze. Jeśli z niego korzystamy, droga wolna, jeśli nie, pozostaje nam jeszcze kilka innych rozwiązań.

Możliwe jest nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego jak również samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub udziału w takim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego.

Ponadto, jeśli osoba, która zamierza nabyć, nieruchomość zamieszkuje w Polsce min. 5 lat od momentu uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE również nie musi występować o zgodę. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej nieruchomości, które w wyniku nabycia stanowić będą wspólność ustawową małżonków.

Ostatni ważnym przypadkiem jest sytuacja, w której cudzoziemiec dziedziczy nieruchomość. Jeśli jest on uprawniony do dziedziczenia ustawowego, to nie musi on uzyskać zezwolenia na nabycie nieruchomości.

Co istotne, z pominięciem przypadku pierwszego (obywatele Szwajcarii i stron umowy o EOG), zwolnienia nie dotyczą nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej (np. w Mielnie). Jeśli nieruchomość leży w takim obszarze, konieczne jest uzyskanie zezwolenia.

Nabywanie nieruchomości rolnych przez obcokrajowców

Sprawa komplikuje się w przypadku, kiedy cudzoziemiec chce nabyć w Polsce nieruchomość rolną. Wtedy konieczne jest zastosowanie dodatkowo przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W związku z tym, jeśli korzystamy ze zwolnienia dotyczącego obywateli państw – stron umowy o EOG lub Szwajcarii to i tak dotycząca nas takie same obostrzenia, jak w przypadku obywateli Polski. Nie będzie więc problemu zakup nieruchomości o rolnej o powierzchni mniejszej niż 3000 mkw. W przypadku większych nieruchomości konieczne będzie wystąpienie o wydanie zgody przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Taka sama sytuacja będzie miała miejsce w przypadku pozostałych zwolnień.

Jeśli nie korzystamy ze zwolnienia na podstawie przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego konieczne będzie najpierw wystąpienie z wnioskiem do Agencji Nieruchomości Rolnych o nabycie nieruchomości rolnej, a następnie do Ministra właściwego ds. wewnętrznych. Czeka nas zatem długa droga.

Omówione powyżej przykłady nie wyczerpują wszystkich przypadków zwolnień, z których może skorzystać obcokrajowiec chcący nabyć nieruchomość w Polsce. Są to jednak najczęściej stosowane przesłanki. W kolejnym artykule poruszymy natomiast kwestię okoliczności, które są przesłanką do wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości oraz najważniejszych dokumentów, które będziemy musieli dołączyć do wniosku.

 

MartaAutorem wpisu jest Marta Żminkowska, Prawnik i Partner Zarządzający StillWell Polska.

Jeżeli mają Państwo pytania związane z nabywaniem nieruchomości, w tym nieruchomości rolnych przez obcokrajowców lub potrzebujecie wsparcia przy uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości zachęcamy do kontaktu:

mailowego: biuro@stillwell.pl

lub telefonicznego: 732 601 772

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.