732 601 772 biuro@stillwell.pl

Z uwagi na specyfikę branży jaką się zajmujemy, otrzymujemy wiele zapytań od Klientów dotyczących konieczności wniesienia opłat za wpis do jakiegoś rejestru. Praktyka wysyłania wezwań do uiszczenia opłaty z tytułu wpisu do rejestru przedsiębiorców jest powszechnie spotykana. Niestety wielu przedsiębiorców płaci niejednokrotnie kilkaset złotych za wpis w – jak się później okazuje – nieobowiązkowym rejestrze przedsiębiorców. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć podstawowe zagadnienia dotyczące rejestrów, zarówno tych do których wpis jest obligatoryjny jak i fakultatywny.

 1. Krajowy Rejestr Sądowy

Ogólnopolska baza danych składająca się z następujących rejestrów:

 1. rejestr przedsiębiorców
 2. rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 3. rejestr dłużników niewypłacalnych.

W Krajowym Rejestrze Sądowym udostępniane są informacje dotyczące statusu prawnego zarejestrowanego podmiotu, sposobie jego reprezentowania oraz najważniejszych zagadnieniach dotyczących jego sytuacji finansowej.

Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny.

Opłaty wnoszone do KRS to między innymi:

 • Rejestracja spółki tradycyjna: 600zł – opłata sądowa (500zł opłata sądowa oraz 100zł ogłoszenie w MSiG)
 • Rejestracja w trybie S-24: 350zł (250zł opłata sądowa oraz 100zł ogłoszenie w MSiG)
 • Zmiana danych w KRS: 350zł (250zł opłata sądowa oraz 100zł ogłoszenie w MSiG)
 • Złożenie sprawozdania finansowego w KRS: 140zł (40zł opłata sądowa oraz 100zł ogłoszenie w MSiG)
 1. Monitor Sądowy i Gospodarczy

Monitor jest dziennikiem urzędowym, w którym publikowane są obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz inne ustawy.

Obowiązkowo opłaca się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przy składaniu wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego na konto sądu rejestrowego lub bezpośrednio w kasie tego sądu.

 1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Jest to rejestr przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Od 2011 roku rejestr ten jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku. W przypadku wniosku o zmianę, zawieszenie lub wznowienie prowadzenia działalności gospodarczej niezbędny jest NIP przedsiębiorcy.

Rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna.

 1. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd ten realizuje swoje podstawowe zadania w zakresie:

 • udzielania ochrony prawnej na przedmioty własności przemysłowej,
 • gromadzenia i udostępniania dokumentacji i literatury patentowej,
 • współtworzenia i popularyzacji zasad ochrony własności przemysłowej.

UPRP pobiera opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. A dokładniej według tabeli opłat załączonych do niniejszego rozporządzenia.

Opłaty są pobierane na dwóch etapach postępowania:

 • na etapie zgłoszenia – opłaty jednorazowe
 • dla kolejnych okresów ochrony – opłaty okresowe

To właśnie pod wymienione powyżej, cztery rejestry najczęściej podszywają się komercyjne firmy, chcące wprowadzić w błąd przedsiębiorców.

Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ostrzegają na swoich stronach internetowych przed dokonywaniem pochopnych wpłat na rachunki bankowe komercyjnych rejestrów.

Poniżej przedstawiamy oficjalne ostrzeżenia.

„Uwaga!!!

Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega, że na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis taki ma charakter czysto informacyjny lub reklamowy. Wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować więc jako ofertę komercyjną niezwiązaną z Krajowym Rejestrem Sądowym. Nieuiszczenie opłaty nie wywołuje żadnych skutków prawnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.”

”Komunikat Ministerstwa Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki uprzejmie przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna.

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.”

”Uwaga na faktury wprowadzające w błąd!

Urząd Patentowy otrzymuje coraz więcej sygnałów o składanych przez firmy komercyjne ofertach publikacji informacji o przedmiotach własności przemysłowej lub przypominających o upływającym okresie ochrony…”

Zachęcamy do każdorazowego dokładnego zapoznawania się z treścią otrzymywanych pism. Ostrzegamy również przed pochopnym dokonaniem wpłaty na rachunek bankowy rejestrów, które na swoich pismach przystawiają czerwoną „urzędową” pieczęć. Nie każda czerwona pieczęć oznacza znak urzędowy.

Wszystkie zabiegi związane z użytymi sformułowaniami typu „Ogólnopolski rejestr”, „Krajowa baza”, mają na celu uśpienie czujności przedsiębiorcy oraz wprowadzenie go w błąd co do powagi organizacji jaką reprezentują. Metody działania powyższych rejestrów komercyjnych podpada pod oszustwo, uregulowane w art. 286 kodeksu karnego. Wspomniany artykuł brzmi następująco: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

 

 

OlgaAutorem wpisu jest Olga Dębowska, Prawnik StillWell Polska.

W razie braku pewności, czy dany rejestr jest rejestrem państwowym czy komercyjnym lub chęci zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa oszustwa zachęcamy do kontaktu.

mailowego: biuro@stillwell.pl

lub telefonicznego: 732 601 772

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.