732 601 772 biuro@stillwell.pl

Rozpoczął się nowy rok, co dla wielu spółek oznacza, zamknięcie roku obrotowego. Po zakończeniu roku obrotowego spółka ma obowiązek złożenia do Urzędu Skarbowego  i Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami.

Również spółki osobowe, które prowadzą księgi rachunkowe mają obowiązek złożenia takiego sprawozdania.

 

Wyjątkiem są spółki jawne i partnerskie, które nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Spółka obowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazuje do urzędu skarbowego :

  1. bilans
  2. rachunek zysków i strat
  3. odpis uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającej sprawozdanie finansowe
  4. rachunek przepływów pieniężnych

w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez zarząd spółki.

Podpis pod sprawozdaniem finansowym wraz z datą składa – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i zarząd, natomiast gdy zarząd jest wieloosobowy podpis składają – wszyscy członkowie zarządu.

Niezłożenie sprawozdania w terminie może narazić spółkę na odpowiedzialność z tytułu popełnienia wykroczenia skarbowego (zgodnie z art. 56 Kodeksu karnego skarbowego).

Sankcje przewiduje również art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym kto, m.in. wbrew przepisom ustawy, nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia, nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Składając sprawozdanie finansowe do Urzędu Skarbowego musimy również pamiętać o złożeniu ww. sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego. Dokumentami jakie zarząd spółki z o.o. musi złożyć we właściwym wydziale KRSu są:

  1. sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową)
  2. sprawozdanie z działalności zarządu spółki
  3. protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zawierający uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz uchwałę o podziale zysku lub o pokryciu straty
  4. wniosek KRS-Z30 – obligatoryjna opłata za wniosek wynosi 140 zł (40 zł za – wpis sądowy i 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym)

Termin na złożenie wyżej wymienionych dokumentów do KRS wynosi, nie więcej niż 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, co z kolei powinno nastąpić nie później niż po upływie sześciu miesięcy od dnia bilansowego.  W związku z tym ostatnim dniem, w którym możemy złożyć dokumenty do KRS jest 15. Lipca.

Sprawozdania z działalności spółki podpisuje zarząd podobnie jak sprawozdanie finansowe, z tym że nie podpisuje go osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Uchwałę zgromadzenia wspólników podpisują obecni na zgromadzeniu wspólnicy. Wniosek KRS-Z 30 podpisuje Zarząd.

W razie stwierdzenia, że sprawozdanie nie zostało złożone pomimo upływu terminu, zgodnie z art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sąd rejestrowy wzywa spółkę do jego złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie sąd rejestrowy nakłada grzywnę na spółkę. Uwaga – sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę.

Sąd ma także możliwość zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niedopełnionym obowiązku złożenia dokumentów finansowych. Z kolei naczelnik US wszczyna postępowanie karne skarbowe, które może zakończyć się dla wspólników spółki grzywną albo karą ograniczenia wolności.

 

Autor: Marta Ból | Prawnik

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sporządzenia sprawozdania finansowego w swojej spółce, bądź też interesują Państwa inne kwestie z tym związane zapraszamy do kontaktu

mailowego: biuro@stillwell.pl

lub telefonicznego: 732 601 772

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.