732 601 772 biuro@stillwell.pl

Ustawodawca w katalogu zamkniętym określa przypadki, kiedy to dana osoba nie może pełnić funkcji zarządczych w przedsiębiorstwie. Potencjalni członkowie zarządu często nie pamiętają, bądź też nie wiedzą o zakazach, co rodzi w toku postępowania o wpis do KRS wiele problemów. Osoby które zostały skazane prawomocnym wyrokiem często nie zdają sobie sprawy, że istnieje możliwość złagodzenia dolegliwości kary związanej z zakazem pełnienia funkcji.

 

Pozbawienie możliwości zajmowania określonego stanowiska stanowi jeden ze środków ograniczających możliwość zarobkowania jednostki. Zakaz ma charakter terminowy. Początek biegu terminu z mocy prawa następuje z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sąd rejestrowy zgodnie z art. 21a ustawy o KRS uzyskał uprawnienia do pozyskiwania informacji z Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego. Konsekwencją wykrycia prawomocnego skazania za przestępstwa określone w art. 18 § 2 KSH jest odmowa dokonania wpisu do KRS. Zakaz pełnienia funkcji co do zasady ulega zatarciu z upływem piątego roku od momentu uprawomocnienia się wyroku skazującego. Przy czym nie może to nastąpić wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary. W stosunku do przestępstw popełnionych nieumyślnie ustawodawca przewidział możliwość złagodzenia dolegliwości zakazu. Dotyczy to m.in. takich przestępstw jak: ujawnienie informacji niejawnych o klauzurze „tajne” oraz „ściśle tajne” (art. 265 § 3 KK) czy pozorne bankructwo art. (301 § 3 KK).

Osoba, by skorzystać z możliwości zniesienia zakazu musi złożyć wniosek w przedmiocie zwolnienia z zakazu pełnienia funkcji lub skrócenia czasu obowiązywania tego zakazu. Wniosek należy złożyć do sądu, który orzekał w sprawie w terminie trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku. Rozstrzygając przedmiotowy wniosek sąd wydaje postanowienie. Na mocy postanowienia sądu zakaz ten może być przez ten sąd zniesiony lub może nastąpić skrócenie czasu jego obowiązywania. Ponieważ ustawodawca nie uregulował wyraźnie kwestii ewentualnego wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie zwolnienia z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu, na tle stosowania w praktyce wyżej wskazanych norm, powstał problem procesowy dopuszczalności złożenia zażalenia na postanowienie sądu wydane na podstawie art. 18 § 4 KSH. Sąd Najwyższy udzielił na to pytanie odpowiedzi twierdzącej, zgadzając się z zaproponowaną interpretacją. W Postanowieniu Sądu Najwyższego z 25 października 2007 roku, sygn. I KZP33/07 Sąd Najwyższy przyjął stanowisko, że dopuszczalne jest zaskarżenie postanowienia rozstrzygającego możliwość zwolnienia z zakazu. Sąd Najwyższy określił jako podstawę prawną art. 6 § 1 KKW, w oparciu o standardy zawartymi w art. 45 ust. 1, art. 78 ust. 1, art. 176 ust. 1 Konstytucji RP.

Złagodzenie zakazu bądź skrócenie czasu jego trwania może umożliwić ponowne pełnienie funkcji osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za niektóre przestępstwa. Należy jednak pamiętać że trzymiesięczny termin jest terminem materialnoprawnym przez co nie podlega przywróceniu. Stanowisko o niemożności przywrócenia terminu do zwolnienia z zakazu zostało podtrzymane przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z 31.12.2013 roku sygn. II AKz 522/13. Sąd zważył że termin wynikający z art. 18 § 4 KSH nie jest terminem procesowym, który podlega przywróceniu. W związku z brakiem możliwości przywrócenia terminu należy dokonać odpowiedniej staranności jeśli chce się mieć możliwość szybkiego powrotu na ścieżkę kariery w spółkach kapitałowych.

W kolejnym artykule opiszemy jakich stanowisk nie można łączyć w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu, czy też komisji rewizyjnych w spółce.

Autor: Łukasz Kowalski | Prawnik

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące powoływania członków zarządu, bądź też interesują Państwa inne kwestie z tym związane zapraszamy do kontaktu

mailowego: biuro@stillwell.pl

lub telefonicznego: 732 601 772

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.